Privacybeleid Stimuflor B.V.

1. Over ons privacybeleid

Stimuflor B.V. (hierna te noemen: Stimuflor) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Stimuflor.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19-04-2019. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

2. Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

2.1. Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Simplex Interactive. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Simplex Interactive heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Simplex Interactive is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Simplex Interactive verzamelt technische informatie met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

2.2. SSL- en TLS-versleuteling

Om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u bij ons als websitebeheerder indient, te beschermen, wordt op deze website gebruik gemaakt van SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding is te herkennen doordat de adresregel in de browser begint met ‘https: //’in plaats van ‘http://’, met daarvoor het slot-icoon. Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden bekeken.

2.3. Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Ebbers Media B.V. te Lichtenvoorde (hierna te noemen: Ebbers Media). Ebbers Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Ebbers Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Veldmaat ICT is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

2.4. E-mail en mailinglijsten

Wanneer u via onze website aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, hebben we uw e-mailadres en gegevens waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres nodig, en moet u aangeven dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of op vrijwillige basis verzameld. We verwerken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De verwerking van de door u via uw aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens vindt uitsluitend met uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, sub a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgehad.

De door u via uw aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden door ons tot uw afmelding van de nieuwsbrief bewaard, en daarna verwijderd. Dit is niet van toepassing voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het inloggen).

2.4.1. MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

2.4.2. Microsoft Exchange

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

2.5. Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

2.6. Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS en DHL delen. GLS en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS en/of DHL onderaannemers inschakelt, stellen GLS en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

2.7. Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

2.8. Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en voor een eventuele verdere communicatie. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van de door u via het contactformulier verstrekte gegevens vindt uitsluitend met uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, sub a AVG). Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Dat kan door ons een eenvoudig bericht per e-mail te sturen. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgehad.

De door u via het contactformulier verstrekte gegevens blijven in ons bezit totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming hieromtrent intrekt of de gegevensopslag niet langer noodzakelijk is (bv. na het verwerken van uw aanvraag). De verplichte wettelijke bepalingen, met name deze betreffende bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

2.9. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Onze website, producten en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan via e-mail contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel van de gegevensverwerking

3.1. Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

3.2. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

3.3. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Stimuflor op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

3.4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

4. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

4.1. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

4.2. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

4.3. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

4.4. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

4.5. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Stimuflor. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

4.6. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

5. Cookies

Op de website wordt in een aantal gevallen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en in uw internetbrowser worden opgeslagen.

In de meeste gevallen gaat het hierbij om zogenaamde sessie cookies. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies worden op uw apparaat opgeslagen, totdat u deze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk dat uw apparaat bij uw volgende bezoek wordt herkend.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt wanneer een website gebruik maakt van cookies en ervoor kunt kiezen om deze in individuele gevallen toe te staan, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Wanneer u ervoor kiest geen cookies toe te staan, kunnen de functionaliteiten van deze website beperkter zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of voor bepaalde functies die u wenst te gebruiken (b.v. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten. In het geval andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit Privacybeleid.

5.1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

7. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

Stimuflor B.V.
Aalsvoort 105
7241 MB Lochem
info@stimuflor.nl

1. Over ons privacybeleid

Stimuflor B.V. (hierna te noemen: Stimuflor) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Stimuflor.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19-04-2019. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

2. Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

2.1. Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Simplex Interactive. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Simplex Interactive heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Simplex Interactive is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Simplex Interactive verzamelt technische informatie met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

2.2. SSL- en TLS-versleuteling

Om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u bij ons als websitebeheerder indient, te beschermen, wordt op deze website gebruik gemaakt van SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding is te herkennen doordat de adresregel in de browser begint met ‘https: //’in plaats van ‘http://’, met daarvoor het slot-icoon. Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden bekeken.

2.3. Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Ebbers Media B.V. te Lichtenvoorde (hierna te noemen: Ebbers Media). Ebbers Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Ebbers Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Veldmaat ICT is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

2.4. E-mail en mailinglijsten

Wanneer u via onze website aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, hebben we uw e-mailadres en gegevens waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres nodig, en moet u aangeven dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of op vrijwillige basis verzameld. We verwerken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De verwerking van de door u via uw aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens vindt uitsluitend met uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, sub a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgehad.

De door u via uw aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden door ons tot uw afmelding van de nieuwsbrief bewaard, en daarna verwijderd. Dit is niet van toepassing voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het inloggen).

2.4.1. MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

2.4.2. Microsoft Exchange

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

2.5. Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

2.6. Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS en DHL delen. GLS en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS en/of DHL onderaannemers inschakelt, stellen GLS en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

2.7. Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

2.8. Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en voor een eventuele verdere communicatie. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van de door u via het contactformulier verstrekte gegevens vindt uitsluitend met uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, sub a AVG). Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Dat kan door ons een eenvoudig bericht per e-mail te sturen. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgehad.

De door u via het contactformulier verstrekte gegevens blijven in ons bezit totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming hieromtrent intrekt of de gegevensopslag niet langer noodzakelijk is (bv. na het verwerken van uw aanvraag). De verplichte wettelijke bepalingen, met name deze betreffende bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

2.9. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Onze website, producten en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan via e-mail contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel van de gegevensverwerking

3.1. Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

3.2. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

3.3. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Stimuflor op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

3.4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

4. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

4.1. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

4.2. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

4.3. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

4.4. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

4.5. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Stimuflor. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

4.6. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

5. Cookies

Op de website wordt in een aantal gevallen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en in uw internetbrowser worden opgeslagen.

In de meeste gevallen gaat het hierbij om zogenaamde sessie cookies. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies worden op uw apparaat opgeslagen, totdat u deze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk dat uw apparaat bij uw volgende bezoek wordt herkend.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt wanneer een website gebruik maakt van cookies en ervoor kunt kiezen om deze in individuele gevallen toe te staan, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Wanneer u ervoor kiest geen cookies toe te staan, kunnen de functionaliteiten van deze website beperkter zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of voor bepaalde functies die u wenst te gebruiken (b.v. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten. In het geval andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit Privacybeleid.

5.1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

7. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

Stimuflor B.V.
Aalsvoort 105
7241 MB Lochem
info@stimuflor.nl

Scrollen